ร. 10 มีพระราชโองการ สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา

วันที่ 1 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกแต่งงาน กับ พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ไม่ผิดกฎหมาย และก็ราชประเพณีโดยบริบูรณ์ทุกอย่างแล้ว

ก็เลยมีพระราชวโรงการให้แต่งตั้ง พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงครอบครองตำแหน่งพระอิสริยยศ ยศที่ราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พิธีราชาภิเษกแต่งงาน

เว็บข่าวสารความเห็นชอบชนแถลงการณ์ว่า เมื่อเวลา 16.32 น. วันที่ 1 พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้อง ว.เปรียญราชการ พระที่นั่งอัมพรสถานที่ ราชสำนักดุสิต พร้อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วก็พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา สำหรับในการแต่งตั้งสมเด็จพระราชินี

ความเห็นชอบชนบอกว่า ในการนี้ ทรงพระได้โปรดโปรดเกล้าฯ ให้ดูแลอ่านประกาศตั้ง พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็นสมเด็จพระราชินี ความตอนหนึ่งว่า ประกาศตั้งสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกแต่งงาน กับ พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกตามกฎหมาย รวมทั้งราชประเพณีโดยบริบูรณ์ทุกสิ่งแล้ว ก็เลยมีพระราชวโรงการให้แต่งตั้ง พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงครองตำแหน่งพระอิสริยยศ บรรดาศักดิ์ที่ราชวงศ์ ตั้งแต่เวลานี้ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 พ.ค. พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลเดี๋ยวนี้

ความเห็นชนยังรายงานอีกว่า แล้วหลังจากนั้นพล.อ.หญิง สุทิดา เฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ใบมะตูม รวมทั้งทรงเจิมสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเหรียญอันทรงเกียรติคุณรุ่งโรจน์ยิ่งมหาจักรีบรมวงศ์สกุล เหรียญรัตท้องนาภรณ์รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 รวมทั้งพระราชวโรงการแต่งตั้งแก่สมเด็จพระราชินีสุทิดา

ความเห็นชอบชนกล่าวว่า ผู้อำนวยการเขตดุสิต เฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมุดลงทะเบียนราชาภิเษกแต่งงาน ทรงลงพระปรมาภิไธย แล้วก็พระนามาภิไธย ในสมุดทะเบียนราชาภิเษกแต่งงาน ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงลงพระนามาภิไธย ในฐานะทรงเป็นประจักษ์พยาน รวมทั้งพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เซ็นชื่อในสมุดลงบัญชีราชาภิเษกแต่งงาน ในฐานะพยาน ภายหลัง พลเอกอนุดงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทะเบียนราชาภิเษกแต่งงานแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระราชินี

พระราชประวัติโดยย่อ

เว็บข่าวสารไทยเมืองกล่าวว่า สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงมีนามเดิมว่า สุทิดา ชอบใจ ทรงจบการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต จากภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี 2543 ก่อนจะทรงทำงานเป็นพนักงานที่ทำหน้าที่ด้านการต้อนรับของการบินไทย

ในรอบหลายปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ เว็บราชกิจจานุเบกษาเคยพิมพ์พระราชวโรงการแล้วก็ประกาศนรที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระราชินีสุทิดา มากยิ่งกว่า 20 ฉบับร่วมกัน

เก็บทางเกียรติศักดิ์ของสมเด็จพระราชินีไว้อย่างย่อๆดังต่อไปนี้

ย้อนไปเดือน เดือนกรกฎาคม 2556 ทรงได้รับพระราชทานเหรียญ ชั้นทวีติเตียนยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เนื่องในช่องทางพิธีฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2556 เนื่องด้วยเป็นคนที่ได้มอบให้งานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ไทยองค์รัชทายาท ด้วยความซื่อตรง ภักดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ทรงมอบหมาย ปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

เดือน เดือนพฤศจิกายน 2556 ทรงได้รับพระราชทานตำแหน่งพลตรีหญิง เนื่องแต่ทรงรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นประโยชน์แก่ทางด้านราชการรวมทั้งในเดือนถัดมา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระองค์เป็นหัวหน้าสถานศึกษาทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน หน่วยสั่งมอบให้ความปลอดภัยรักษาท่าน สํานักผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุด (อัตราพลตรี)

เดือน กรกฎาคม 2557 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งให้พระองค์เป็นเสธ.หน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาท่าน หน่วยสั่งมอบความปลอดภัยรักษาท่าน (อัตราพลตรี)

เดือน สิงหาคม 2559 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานตำแหน่ง พลโทหญิง ให้แก่ท่าน เนื่องจากทรงรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีแก่ทางการ

ถัดมาในเดือน เดือนธันวาคม 2559 มีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ พระราชทานตำแหน่ง พล.อ.หญิง แก่ท่าน และก็ในเดือนเดียวกันมีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระองค์ด้อยกว่าผู้บังคับบัญชา หน่วยสั่งมอบให้ความปลอดภัยรักษาท่าน (อัตรา พล.อ.)

เดือน มิถานายน 2560 มีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์ด้อยกว่าสมุหราชผู้อารักขา กรมราชองครักษ์ รับราชการตอบสนองพระเดชพระคุณ

เดือน ตุลาคม2560 มีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ให้แก่ท่าน แล้วก็ในเดือน เดือนธันวาคม ปีเดียวกัน มีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระองค์ดํารงตําแหน่ง รองผู้บังคับบัญชา หน่วยออกคำสั่งมอบความปลอดภัยรักษาท่าน (อัตรา พล.อ.พิเศษ)

https://www.bbc.com/thai/thailand-48121941

Posted in พระราขสำนัก.